HongKong

Ovo Studio – Ap Lei Chau
Suite 2002, Horizon Plaza,
Ap Lei Chau
t: 2529 6020

Ovo Studio – Wanchai
1 Wanchai Road, Wanchai
t: 2527 6088